White Mountain Landscape Mount Washington

Martin Johnson Heade

White Mountain Landscape  Mount Washington - Martin Johnson Heade - www.hudson-river-school.org